Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bestyrelsens beretning for årets virksomhed

Tilbageblik

2018 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Sønderborg Forsyning offentliggjorde planen for placeringen af et nyt stort centralt rensningsanlæg. Det er vel ingen overdrivelse at sige, at rigtig mange blev skræmte af udsigten til at få så stort et anlæg placeret i deres baghave. Bestyrelsen fik arrangeret en præsentation af projektet i forbindelse med sidste års generalforsamling og efterfølgende arrangerede kommunen nogle borgerhøringer, og der blev åbnet op for muligheden for at komme med indsigelser.

En række beboere og bestyrelsen benyttede sig af muligheden for at protestere over for planerne om placeringen af anlægget. De fleste havde ikke fantasi til at forestille sig et anlæg placeret klods op ad Sønderborgs seneste attraktion Kær Vestermark, men vi fik ad vide, fra forskellige sider, at vores frygt var ubegrundet, at placeringen var velbegrundet og i øvrigt ville vise sig at være en gevinst for Sønderborg på flere områder.

Bestyrelsen forsøgte at sætte sig ind i de forskellige udfordringer som den valgte placering vil bibringe området, og rigtig mange timer er gået med at læse beskrivelser af rensningsanlæg placeret rundt om i Danmark. På et tidspunkt fik vi så mulighed for at komme til Mariager og se et tilsvarende anlæg i funktion, og dette tilbud tog vi imod. Det viste sig at være en overraskende god beslutning. Bestyrelsen har beskrevet besøget på vores hjemmeside, og konklusionen er, at vi ikke længere er så bekymrede og slet ikke i samme omfang som tidligere.

Bestyrelsen har også videreformidlet tilbuddet fra Sønderborg Forsyning, angående muligheden for at beboere herude kan besøge nogle pumpestationer, for ved selvsyn at konstatere omfanget af evt. lugt- og støjgener. Vi har kun modtaget enkelte forespørgsler, og på den baggrund har vi valgt ikke at gå videre med sagen.  Hvis det viser sig, at der kommer ønsker om at besøge pumpestationer eller lign., så vil vi se på det igen. SF har oplyst, at de gerne vil arrangere en tur evt. i weekenden, hvis det er behovet.

Vi har i forskellige fora arbejdet på at få kommunen til at blive bedre til at informere om de aktiviteter, kommunens entreprenører iværksætter herude. Det er et langt sej træk, emnet er bl.a. blevet behandlet i Landsbyforum og i Udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer og konklusionen har været helt entydig, de forskellige kommunale udvalg SKAL informere landsbylaugene såfremt de planlægger aktiviteter, der involverer landsbylaugenes områder. Udfordringen er tilsyneladende, at udvalgene enten ikke tager henstillingerne alvorlige eller at de glemmer det. Sidste år forsøgte bestyrelsen forgæves at få terminerne -for både kloakering og den senere asfaltering af Kær bygade – i så god tid at vi kunne advisere beboerne herude. Det lykkedes som bekendt ikke, hvilket er frustrerende både for beboerne, men også for bestyrelsen, der ikke er i stand til at svare på spørgsmål desangående.

I øjeblikket har vi spurgt ind til, hvornår man påtænker at foretage afstribning af Kær Bygade. Udvalgsformanden har bedt sin forvaltningschef Jens-Kristian Mikkelsen om at give svar på det spørgsmål. Vi afventer i spændt forventning, men har intet hørt endnu.

Generelt forsøger vi påvirke kommunen i alle de fora, hvor vi har adgang. Vi nævner vores manglende færdiggørelse af cykelstien og senest har Aase Nyegaard bedt bestyrelsen om en redegørelse for problemstillingen. Den har de så fået i Teknik og Miljø, så mon ikke det snart blæser vores vej?!

Vi har også, bl.a. på foranledning af en henvendelse fra Lotte, bedt om en bredere beplantning langs med erhvervsområdet, også her afventer vi at man træffer en beslutning, men mon ikke der sker noget i forbindelse med en evt. iværksættelse af et rensningsanlæg og/eller i takt med, at erhvervsområdet bliver udbygget.

Udviklingen af Kær Vestermark er et andet punkt som bestyrelsen har brugt mange ressourcer på. Vi har deltaget i flere arbejdsgrupper med det formål at få indflydelse på hvilke aktiviteter området skal tilbyde de besøgende. Det er en noget blandet oplevelse at deltage i sådanne grupper, hvor der er rigtig mange forskellige interessenter tilstede.  Nu har I hørt Bent Albæk, der har fortalt, om de visioner vi arbejder med, og de muligheder der er til stede, og så må vi se om, vi kan gøre så mange som mulige tilfredse med de tilbud, det så bliver til. Bestyrelsen er ikke i tvivl, det bliver et fantastisk område, som vi alle nok skal få stor glæde af.

Efter den sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Kenni som formand, Poul Madsen fortsatte som kasserer, Christian som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget og Landsbyforum og Poul fortsætter som suppleant. Christian er stadig formand for LAG’en. Jinnie har ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskiltene herude. Ana har påtaget sig opgaven som web-koordinator, men indtil hun kommer efter det, får vi stadig hjælp af Bjarne.

Vi har endnu en gang gennemført en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2018 tilbød Henriette og Michael sig som værter og gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Det var i øvrigt ikke småting vi fik samlet sammen. Det er utroligt at der findes så mange tåber, der uden tanke for miljø og uden hensyn til andre mennesker, fuldstændigt hjernetomt smider affald alle vegne.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har med henblik på at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Ebbe Enøe har dog oplyst at pengene til stisystemet på Kær halvø, som nogle af de eneste, er fundet og afsat til færdiggørelse af stierne.

Mht. Domen på Møllestedgård så er det nu besluttet, at VedvarendeEnergi Sønderborg overtager benyttelsen og vedligeholdelsen af projektet. De har dog udtalt, at skulle der være evt. interesserede, så er de velkomne til at møde frem og deltage i såning og høst.

Igen i 2018 efterlyste vi interesserede til en gruppe, der ville påtage sig opgaven med at sætte en række forårsløg til gavn og glæde for os alle. Der var ikke stor opbakning til denne opgave, men der blev da sat løg nogle enkelte steder, tak for indsatsen Jinnie.

Her, nu og i fremtiden

De største udfordringer for beboerne på Kær Halvø bliver uden tvivl udviklingen og omfanget af det centrale rensningsanlæg. Uanset hvad vi mener om planerne, så nærer bestyrelsen ikke de store forhåbninger til at vores bekymringer kommer til at flytte noget. Men under alle omstændigheder så vil de første spadestik først blive taget engang i 2021. Lige nu afventer vi, at kommunalbestyrelsen godkender projektplanen og der sker formentlig engang i løbet af sommeren 2019. Inden da vil der så blive lejlighed til endnu en høringsfase. Hvis der er nogen som vil bidrage med input til denne fase, så vil det måske være en god idé at besigtige f.eks. et pumpeanlæg eller lign.

Vi vil selvfølgelig forsøge at få indflydelse på udviklingen, så hvis der er nogle med gode idéer, så meld ud.

En anden stor udfordring for beboerne på Kær Halvø er de planer, der skal sættes i værk for udbygningen af lufthavnen.  Planene indebærer f.eks. at det årlige passagertal skal forøges fra de nuværende ca. 70.000 til 300.000 i løbet af de kommende år. Der skal investeres mere ned 300 millioner Kr. i løbet af de næste 8 år og det vil bl.a. betyde ny terminal og længere start- og landingsbaner. Det forventes at arbejdet med den nye terminal skal påbegyndes i løbet af foråret og så må vi se, hvad det giver af ekstra trafik m.m.

Bestyrelsen har nogle gange forsøgt sig med at få opbakning til forskellige aktiviteter, men det virker ikke som om, der er interesse for de tiltag bestyrelsen foreslår.  Vi er fuldt ud klar over, at alle har en travl hverdag, og at det kan være svært at få timerne til at slå til. Det kan også være, at vi skal erkende, at der ikke er behov for de tilbud vi udbyder. Det kunne vi godt tænke os at vide mere om, hvad forventer I af et landsbylaug? Hvad synes I, vi skal tage os af? Hvordan ser I selv, at jeres rolle skal være?

Vi har forsøgt at få skabt interesse for et fastelavnsudvalg og et juletræsudvalg. Vi har tidligere med stor succes afholdt fastelavn herude. Bestyrelsen vil gerne bidrage med midler til indkøb af f.eks. tønde og diverse godter, men vi mener at sådan arrangementer fungerer bedst, hvis de, som benytter det, selv er med til at arrangere det.

Med hensyn til et julearrangement, så forestiller bestyrelsen sig, at det kunne indeholde opsætning og evt. pyntning af et træ, sange, varm kakao og boller m.m. Også her vil bestyrelsen gerne bidrage med noget økonomi. Måske kunne vi i fællesskab finde et træ og fragte det til det sted, hvor vi synes det skal stå. Vi vil dog gerne, at andre, uden for bestyrelsen, giver et nap med. Hvad synes I, er det noget vi skal arbejde videre med?

Vi har heldigvis stadigvæk stor opbakning til den årlige rengøringsdag. Den 31.marts har vi som traditionen byder, fristes man næsten til at sige, fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!

Vi skal senere drøfte vores fælles udviklingsplan. Planen skal revideres jævnligt i takt med den påvirkning vi udsættes for pga. udviklingen i vores nærområde og i den omkringliggende verden. I den forbindelse vil vi da gerne høre, hvad I synes, at planen skal indeholde ud over det, den allerede har med. Hvis I f.eks. mener at vores område skal have forskellige attraktioner eller faciliteter, som vi ikke allerede har, så skal vi drøfte det og evt. få det med i planen. Er der tale om større ting kan det evt. blive aktuelt at søge om midler fra de mange pengetanke som bl.a. administreres af kommune og stat.

Senest har bestyrelsen deltaget i et møde angående en mere eller mindre formel velkomst til de nye beboere, der vælger at forsøge sig med at bo herude på Kær Halvø. Udfordringen er lidt, at vi ikke altid har kendskab til, hvornår det sker. Vi kan ikke få meddelelse fra kommunen, det er ikke lovligt, men måske I har en løsning?

Det var ordene, bestyrelsen håber, at årets beretning giver anledning til nogle bemærkninger.

Del på Facebook