Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Historie

Historien om Kær halvø

Krigergravene
De danske soldater, der faldt under kampen om Als, blev begravet af lokalbefolkningen, efterhånden som de blev fundet på markerne. Derfor er der så mange grave på Arnkil i modsætning til Dybbøl, hvor der er få, store fællesgrave. Gravene er blevet passet af lokalbefolkningen siden 1864.
Den største krigergrav med 64 faldne soldater ligger bag Rønhave. Du kan parkere i Rønhave Skov og gå gennem skoven til graven.
Især i 1930’erne blev der rejst mange mindesten på Arnkil for de faldne i 1864.

Skovene
På Kær Halvø driver Gråsten Statsskovdistrikt tre skove. Yderst på halvøen finder vi Arnkil Skov på 75 ha. Over for lufthavnen ligger Arnkils Maj på 12 ha. Rønhave Skov på 5 ha ligger øst for gården Rønhave og har oprindelig hørt sammen med gården.
Skovene rummer mange forskellige slags løvtræer. På den gode lerjord og med det blide klima dominerer bøgen de fleste steder.
Skovene drives på en naturvenlig måde med selvforyngelse, dvs. at træerne kaster deres frø i skovbunden, hvor de spirer og danner næste trægeneration.
Skovdriften er i balance. Træerne er i alle aldre fra 0-140 år, og der fældes ikke mere end tilvæksten.
De selvsåede træer bliver udtyndet og de store træer fældet inden de begynder at rådne op indefra og dermed mister handelsværdien. Nogle af de gamle træer får dog lov at blive stående til glæde for insekter og fugle.
Miljøministeren besluttede i 1993 at en del af landets statsskove skal ligge som urørt skov. Her skal træer og buske have lov til at udvikle sig på naturens betingelser. På den måde bidrager også Danmark til at bevare verdens naturskove med deres rigdom af træer, buske og planter.
På Kær Halvø er 10 ha siden år 2000 blevet udlagt til urørt skov, nemlig den østlige del af Arnkils Fredskov og hele Rønhave Skov. Siden da er der ikke blevet fældet flere træer i disse skove. Du er velkommen til at gå i skovene.

Landsbyen Kær
Kær er en såkaldt vejforteby, hvor de gamle gårde og huse ligger som perler på en snor langs vejen – i modsætning til andre landsbyer, der er samlet om et gadekær. Mindesten i haverne fortæller om de voldsomme kampe i 1864.

Rønhave
På vej mod Arnkil kommer du forbi gården Rønhave. Den lave, hvide hovedbygning og voldgraven fortæller historien om Rønhaves fortid som en lille herregård.
Ved genforeningen i 1920 overtog den danske stat Rønhave, og i 1925-26 blev 27 husmandsbrug udstykket fra gården. Det var et led i den tids landbrugspolitik at oprette små familiebrug og samtidig et vigtigt led i arbejdet med at styrke danskheden.

Arnkilsøre
Yderst på Arnkil har Gråsten Statsskovdistrikt et overdrevsareal på ca. 30 ha.
Området blev fredet i 1924 og har været anvendt som militært øvelsesterræn og som fælles areal for lokale landmænd til høslet og græsning.
Der er offentlig adgang til hele området, som stadig benyttes til græsning. Du kan både gå på stierne og i foldene.
Løvfrøen yngler i dammene, og skrænten ned mod Als Sund byder på spændende planter som tyndakset gøgeurt, hulkravet og storblomstret kodriver.
Løvfrøerne kan kun leve, hvor der er lav vegetation, og deres overlevelse er derfor betinget af at området afgræsses.
Ud mod Als Sund ligger en krigergrav med 22 danske soldater, der blev dræbt her under kampene den 29. juni 1864.
I det sydlige hjørne ned mod Als Sund findes et lille område med en primitiv overnatningsplads (se kortet).

Se evt. mere på http://www.skovognatur.dk/Ud/Beskrivelser/Soenderjylland/Alssund/

Arnkil Skov og Arnkilsøre

Naturstyrelsen har lavet en informationsside omkring Arnkil Skov og Arnkilsøre. Siden indeholder information omkring skoven og Arnkilsøre, samt links til vandretursfolder, skovkort og informationsskilt omkring “Kampen om Als d. 29. juni 1864”.

Naturstyrelsens side kan findes her: Link

 

Kær Vig

“Folk og fortællinger fra det tabte” har skrevet et par sider omkring Kær Vig, og dets oprindelse: Se mere her Kær Vig

 

Der kan ses flere skrivelser om naturperlerne i Sydjylland via dette link: http://www.dettabteland.dk/sydjylland.htm

——————–