Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Bestyrelsens beretning for landsbylaugets virksomhed i 2017

Tilbageblik

2017 vil for de fleste blive husket for det år, hvor Spejderlejren blev afholdt i Sønderborg. Arrangementet fik stor indflydelse på de fleste beboere og også på bestyrelsens arbejde. Vi deltog i en række udvalg for at bidrage med forslag og henstillinger. De seneste generalforsamlinger var også påvirket af kæmpearrangementet, og vores hjemmeside bar også præg af den store begivenhed – så alt i alt fyldte spejderlejren rigtig meget.  Vi, beboerne herude på Kær halvø, fik stor ros af arrangørerne, og den blev også bragt på vores hjemmeside.

Ud over spejderlejr så startede året med at bestyrelsen konstituere sig med Kenni som formand, Poul Madsen blev kasserer, Christian forsætter som sekretær, Ana Jessen og Jinnie Friis Evald er de nye bestyrelsesmedlemmer.

Kenni deltager i udvalget for landdistrikter, natur og fødevarer, det der tidligere hed Landdistriktsudvalget -og Landsbyforum og Poul bliver ny suppleant. Christian fortsætter i LAG’en – nu som formand. Jinnie får, som en af sine opgaver, ansvaret for at holde kontakten til kommunen i sager om udvikling og vedligeholdelse af stier på halvøen samt ser på muligheden for at opgradere vejskilte herude.

Vi havde bedt Tryg fonden om en hjertestarter, men vi fik desværre afslag. Bestyrelsen har vurderet at omkostningerne til at købe og vedligeholde en hjertestarter overstiger vores økonomiske formåen. Så kan vi evt. søge igen ved en senere lejlighed, måske i samarbejde med en institution.

Så har vi gennemført endnu en rengøringsaktion på halvøen. Igen i 2017 tilbød Henriette og Michael sig som værter, og de gjorde det som sædvanligt til alles tilfredshed – stor tak til dem. Også tak til Gitte Korning, der fik printet indbydelsen og sammen med Henriette delte invitationen ud til beboerne på halvøen.

Så har vi fået en ny bankforbindelse, og det har givet besparelser, noget som Poul måske vil orientere om, når vi senere kommer til regnskabet. Jo – det er godt at få en med indsigt i den finansielle verden – ind i bestyrelsen.

Jinnie har fået et samarbejde op ad stå med Kommunen i spørgsmålet om vores behov for fartbegrænsning på strækningen mellem Kær og Hestehave. Det lykkedes og vi har, som I sikkert har konstateret, fået nye skilte på strækningen – godt gået Jinnie!

Vi har nogle gange efterlyst personer til at deltage i forskellige arrangementer. Vi ville godt have andel i de mange forårsløg som kommunen køber hjem til landdistrikterne, men der er tilsyneladende ikke interesse for at indgå i sådanne arbejdsgrupper. Det er ærgerligt – bestyrelsen tror, at sådanne arbejdsgrupper vil bidrage til sammenhængskraften på halvøen.

Bestyrelsen forsøger også at få indflydelse på de planer, som kommunen har for at udvikle stisystemerne både i kommunen, men også på Kær halvø. Her har Jinnie deltaget i nogle møder, men det hele ligger lidt stille pt., mest pga. efterdønningerne fra kommunevalget. Der har været en del udskiftninger i byrådet og også i udvalgene, er der flyttet grundigt rundt med embedsmændene M/K.

Vi har også fået en henvendelse fra Karin og Søren fra VedvarendeEnergi Sønderborg. Henvendelsen drejede sig om, hvad vi stiller op med Domen på Møllestedgård. Vi efterlyste også evt. interesserede, der ville deltage i et lille projekt hvor anvendelsen af Domen skulle indgå. Det fik vi heller ingen reaktioner på. Måske kunne man forestille sig en arbejdsgruppe som ville påtage sig rollen som en ”blomsterbande”  her ude – det ville da være skønt med blomstrende vækster flere steder på halvøen.

Som tidligere nævnt så har bestyrelsen deltaget i en række møder bl.a. i bestræbelserne på at få indflydelse på udviklingen på Kær Vestermark. Dette naturområde er nu blevet en del af arbejdsområdet for udvalget for Landdistrikter, Natur og Fødevarer, og vi vil fortsat være på tæerne og deltage i kommende møder også på det projekt. Lige nu afventer vi at udvalget, som projektet høre under – finder sine ben, og at der kan skaffes midler til at indfri nogle af de mange ønsker, som de mange forskellige interessenter har til området.

 Her, nu og i fremtiden

Beboerne på Kær halvø har besluttet, at vi skal have et landsbylaug. I sin tid indkaldte nogle af vores medborgere til et møde for at vi skulle forholde os til en ny situation i Kær. Dengang ville Sønderborg opføre en institution på Kær bygade, og nogle var utrygge ved udsigten til, at vi nu skulle rumme nogle nye beboere, hvis egenskaber og temperament, vi ikke havde kendskab til. Det har så vist sig, at der ikke var grund til at frygte institutionerne og de nye beboere – heldigvis for det!

Dengang betød de nye udfordringer, at man indså, at vi måske havde behov for et beredskab, der kunne træde til, når og hvis man i fremtiden skulle forholde sig til evt. nye tiltag, der ville influere på den vante dagligdag. Det var grunden til, at vi fik en forening, der med tiden udviklede sig til landsbylauget. Faktisk havde man tidligere været vant til, at hver enkelt klarede sig selv, og i de fleste tilfælde var man godt tilfreds med det. Men i takt med at verden blev mindre og udviklingen tager fart, så er chancerne for, at den enkelte vil blive berørt af flere og anderledes nye udfordringer, steget betragteligt.

Nu står vi så igen i den situation, at vi skal til at se en ny udvikling i øjnene, og vi skal beslutte os for, hvad vi vil gøre ved det.

Som vi lige har hørt fra Sønderborg Forsyning, så står vi nu over for et forslag om at opføre et centralt rensningsanlæg på Vestermark. Bestyrelsen foreslår at vi indgår i en dialog med Kommunen, så vi kan få det optimale ud af situationen.

De af jer, som besøger vores hjemmeside af og til, har sikkert set, at Kommunen også har planer om at forbedre vores noget slidte ”hovedfærdselsåre”, Kær Bygade. I den forbindelse vil vi godt opfordre til, at I giver besked om, hvor på bygaden der skal fokuseres i særlig grad – f.eks. i forhold til manglende riste. Man kunne måske tage nogle billeder af de steder, hvor der i særlig grad er problemer

I forhold til cykelstien på Vestermark, så har vi nu gjort opmærksom på, at vi gerne vil optages på prioritetslisten…. igen. Det kan så være, at planerne om et centralt rensningsanlæg kan bruges som argument for, at vi kommer i betragtning hurtigere end ellers.

Som sagt så fik vi afslag på en hjertestarter denne gang, men vi kan evt. gå i dialog med institutionerne herude, og måske prøve om vi i fællesskab kan komme i betragtning.

Mht. lufthavnen så ser det ud til, at der vil blive gennemført nogle borgermøder i flg. Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur. De af jer som har interesse i udviklingen derude, kan med fordel gå ind på vores hjemmeside, og læse om de planer kommunen har for området.

Som traditionen foreskriver, så vil vi igen i år gennemføre en dag i oprydningens tegn. Den 22. april har vi fået tilsagn fra Henriette og Michael. De er igen i år indstillet på at lægge matrikel til arrangementet, der kort går ud på at mødes, og under hyggelige former indsamle noget af det skrald som ubegavede tosser smider alle vegne. Arrangementet er en rigtig god måde at stifte bekendtskab med beboerne herude. Vi starter med at drikke en kop kaffe og spise et rundstykke, så har vi nogle hyggelige timer sammen mens vi samler skrald, og endelig slutter vi af med en pølse og en vand/øl. Så hold jer ikke tilbage, men mød frisk frem – det plejer at være rigtig hyggeligt!

Del på Facebook