Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Forslag til ny lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord

Sønderborg kommune har udarbejdet et nyt forslag til lokalplan for Erhvervsområde Sønderborg Nord. Hovedformålet er bl.a. at skabe mulighed for, at kommunen kan opføre et logistik -og servicecenter. Forslaget er til høring fra den 2. december til den 16. december 2020.

Kommunen har desværre ikke efterkommet bestyrelsens talrige forsøg på, at få pillet tilladelsen til at bygge i op til 30 meters højde, ud af lokalplanen. Forslaget fastholder at det vil være muligt at bygge i denne helt absurde højde i delområde 5, dvs. i den østlige del af lokalplansområdet. Begrundelsen for denne ekstreme højde er stadig ikke oplyst – på trods af at planloven fastslår, at der skal anføres en begrundelse, for så højt et byggeri, inden for kystnærhedszonen. Til gengæld anfører kommunen, at lokalområdet ligger skjult for kysten, hvilket ikke er i overensstemmelse med sandheden og slet ikke, hvis man forestiller sig et byggeri, der næsten er på størrelse med administrationsbygningen på Danfoss.  Så vil byggeriet ovenikøbet blive placeret så tæt på kystlinjen, så det vil blive ekstremt eksponeret også i forhold til Augustenborg. Det virker næsten som om, at man har haft Komiske Ali til at formulerer, at et sådan byggeri vil “underordne sig” de øvrige høje byggerier i området. Der er ingen høje byggerier i nærheden, og hvis man tænker på kraftvarmeværket, så ligger dette byggeri i den helt anden ende af Ingolf Nielsens vej. Vi forventer selvfølgelig at få en fornuftig begrundelse for, hvorfor man vil udsætte beboerne og nærmiljøet for en sådan rædsel, og hvem der i øvrigt ville få gavn af sådan et byggeri. Men læs selv forslaget og gerne også nedenstående afsnit. https://dokument.plandata.dk/20_10276426_1606907534834.pdf

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen skal så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Af planlovens § 5 b, stk. 1, nr. 1 fremgår, at der i kystnærhedszonen kun må planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.

Ifølge planlovens § 16, stk. 4, gælder endvidere, at der for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelse af natur- og friluftsmæssige interesser.

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som omfatter en zone på ca. 3 km fra kysten. Det bemærkes, at lokalplanområdet ligger skjult fra kysten. Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til 12,5 m, dog med undtagelse af delområde 5, hvor der må opføres byggeri i op til 30 m. Dette vil være synlig over Alssund ved Randersgård, fra broen over Alssund og fra en del af Augustenborg Fjord. Set i sammenhæng med de øvrige høje byggerier i området, vurderes det, at en bygning i 8 etager underordner sig disse.

Det eksisterende plangrundlag tillader samme antal etager og bygningshøjder.

 

I forslaget omtales miljøklasser, her er et link, der redegør for de enkelte klasser: http://www.kommuneplan.toender.dk/download/miljoeklasser.pdf

Del på Facebook