Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Godkendt referatet fra generalforsamlingen

Generalforsamling Kær Halvøs Landsbylaug

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 20.00 på Rønhave

 

Aftenen startede kl. 19.00 med et indlæg af, Lars Hisselholm Jensen, der er projektleder i afdelingen for Projekt og Udvikling i Sønderborg Forsyning, om udviklingen af det påtænkte centrale rensningsanlæg på Vestermark. Indlægget kom ind på, hvor projektet er rent tidsmæssigt, hvad der arbejdes med og hvornår det forventes opstartet. Der var mange spørgsmål om, hvorfor det skal ligge i vores nærområde, hvilke ulemper der er ved det med hensyn til lugt, trafik og spildevandsudledningen i Alssund. Lars svarede på spørgsmålene af mere teknisk karakter, hvorimod de politiske spørgsmål om f.eks. beliggenhed er udenfor hans område. Den politiske del er blevet drøftet på borgermøderne i sommers.

 

Bagefter havde Jennie Friis Evald et indlæg om konceptet Nabohjælp.

 

Derefter startede den egentlige generalforsamling med følgende 

 

Dagsorden:

 1. Valg af stemmetællere, dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Indkomne forslag.
 4. Regnskab 2019,2020 og 2021.
 5. Budget 2022.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
 1. Kenni Nielsen
 2. Vakant
 1. Valg af suppleant, på valg er:
 1. Lars Peter Hansen
 2. Vakant
 1. Valg af revisor, på valg er:
 1. Dorthe Nielsen
 2. Vakant
 1. Eventuelt
 1. Ren dag på Kær Halvø den 3. april 2022
 2. Udviklingsplan
 3. Web-master

 

Der var 26 deltagere, fra bestyrelsen Jinnie Friis Evald, Christian Korsholm Jeppesen, Kenni Nielsen og Poul Madsen.

Kenni Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen.

 1. Niels Nielsen blev foreslået og valgt til dirigent, Poul Madsen til referent,  Anneke Beltman og    Jan Strunk Nielsen til stemmetællere.
 2. Kenni aflagde beretning gældende for de sidste år, da der ikke har været afholdt generalfor-samling grundet corona. Der var ingen spørgsmål og beretningen blev godkendt.            Beretningen er vedlagt referatet i sin helhed. 

3.Der var ingen indkomne forslag.

 1. Poul gennemgik regnskaberne for 2019, 2020, og 2021, grunden til 3 regnskaber er også corona. Der var ingen spørgsmål til regnskaberne og de blev godkendt.                                         Regnskaberne er vedlagt referatet. 
 2. Budget 2022 Poul gennemgik budgettet.                                                                                                       Budgettet er vedlagt referatet.
 3. Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                                       Kenni ønskede ikke at stille op til bestyrelsen.                                                                                                    Der blev foreslået 3 kandidater til bestyrelsen:

Jonathan Skrydstrup Knudsen

Theis Kroot

Vibeke Schou

Jonathan og Theis blev valgt.                                                                                                                    

Bestyrelsen består herefter af: Jinnie Friis Evald, Christian Korsholm Jeppesen, Poul Madsen, Theis Kroot og Jonathan Skrydstrup Knudsen.

 1. Valg af suppleant.

Lars Peter Hansen blev genvalgt og nyvalgt Vibeke Schou.

 1. Valg af revisor.

Dorthe Nielsen blev genvalgt og nyvalgt Kenni Nielsen.

10.Eventuelt 

Der blev nævnt, at vi skulle passe på, at ikke alt drejer sig om Kær Vestermark området, da Kær Halvø er andet. Cykelsti på Vestermark var også oppe at vende samt trafikken og hastigheden på Kær Bygade, der blev både snakket 2 minus 1 vej og cykelsti.

Kenni gjorde opmærksom på forårsrengøring på Kær Halvø den 3. april og så gerne, så mange som muligt bakkede op om arrangementet for at styrke sammenholdet.

Han fortalte også om den opdaterede udviklingsplan og hvorfor vi har en sådan, planen kan læses på vores hjemmeside.

I forbindelse med Kennis udtrædelse af bestyrelsen, skal lauget have en ny web-master, Kenni vil hjælpe i en overgangsperiode.

Niels Nielsen takkede forsamlingen for god ro og orden og Kenni takkede Niels for dirigentjobbet med en flaske vin.

Kenni sluttede med en tak til de fremmødte for at møde op til generalforsamlingen.

 

Referent: Poul Madsen

Del på Facebook