Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Indsigelse mod placering af renseanlæg på Kær halvø

Bestyrelsen har afholdt møde, hvor eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens holdning til forslaget om etablering af et centralt rensningsaanlæg nord for forbrændingsanlægget. Bestyrelsen har modtaget en række henvendelser, der alle har det til fælles, at de afviser en placering af et centralt anlæg på nævnte lokation.

På mødet blev forskellige strategier vendt, og det blev debatteret, hvilke argumenter en indsigelse i givet fald skulle indeholde. Nedenfor er  den indsigelse, som bestyrelsen er blevet enige om, og som er blevet sendt til kommunen den 22. maj 2018:

På vegne af landbylauget  for Kær halvø skal bestyrelsen, med denne skrivelse, gøre opmærksom på de betænkeligheder, vi – i lighed med mange af beboerne herude – har i forhold til en placering af et centralt rensningsanlæg  nord for Sønderborg.

Bestyrelsen finder at det er svært at forstå, at ansvarlige politikere vil acceptere en placering så tæt på en relativ stor provinsby med de udfordringer denne placering vil afstedkomme. Vi har fuld forståelse for Sønderborg Forsynings (SF) valg, idet de ikke i lighed med politikere skal varetage hensynet til egne borgere. SF har løst opgaven ud fra nogle økonomiske hensyn, som sikkert er velmente, men som ikke tager særlige hensyn til de borgere, turister, virksomheder og samfund, som deres valg vil påvirke.

Vi finder det af flere grunde ubegribeligt, at foreslå en placering, der vil påføre en række gener for en række af interessenter. I første omgang vil man genere borgere og virksomheder på Kær halvø, men også evt. kommende besøgende til det, der gerne skulle udvikle sig til et attraktivt rekreativt område for lokalområdet og øvrige som f.eks. turister og kommende koncertgængere.

Vi er bevidste om at den overvejende vindretning er vestlig til sydvestlig, men er ligeså bevidste om, at vi af og til er begunstiget med vindretninger fra både øst og nord. Noget man kan undersøge ved at henvende sig til metrologisk institut. Vi kan levende forestille os den oplevelse en koncertgænger vil få, såfremt vedkommende er på besøg en dag, hvor vindretningen er i øst. Det er måske i virkeligheden også en af de væsentligste årsager til, at ingen vil anbefale en placering ved siden af det gamle rensningsanlæg!

Vi tvivler også på, at erhvervsområdet TEC21, som kommunen i forvejen har store udfordringer med at få udbygget, vil blive valgt af potentielle iværksættere/virksomhedsejere. Vi ville, som ansvarlig for en virksomhed, nok overveje en placering af en virksomhed en ekstra gang, ikke mindst set i lyset af, de udmeldinger som ledelsen af SF er kommet med i forhold til muligheden for at overdække tankene. Det klogeste ville nok være at afvente og se om anlægget forvolder gener – dvs. at vente til efter 2025. Problemet er om iværksættelsen af virksomheden kan vente til efter 2025, eller om det vil være mere sikkert at vælge et andet og mere attraktivt erhvervsområde at investere i. De virksomheder, der allerede er etableret, vil måske også overveje, om deres virksomhed er placeret det rigtige sted. En virksomhed der lever af at sælge fødevarer som f.eks. Burger King, er temmelig sårbar over for lugtgener og den omtale virksomheden efterfølgende vil få i den forbindelse.

Forsikringer om at man evt. vil etablere overdækning af tankene, hvis det skulle vise sig at være relevant, er meget løse og direktøren for SF er da også af den overbevisning, at det er for dyrt. 30 millioner er også mange penge, selv om det i det store regnskab kun belaster den enkelte med et mindre beløb – set over en 30 årig periode. Hvad nu hvis beløbet medregnes og det regnestykke sættes i forhold til en alternativ placering?

Vi er også bekymret for vores vand. Kær halvøs vandværk har boringer, der bl.a. forsynes med vand fra det areal, hvor det centrale rensningsanlæg tænkes placeret. Hvad stiller vi op, hvis vores vanddannelse forurenes med urenset eller renset spildevand? Vi har hørt, at det kun er en teoretisk mulighed, men det argument er brugt i talrige sager, hvor det efterfølgende er gået galt. Uden at sammenligne vores situation med synkefrie skibe og ukrainske atomkraftværker, så vil vi nødig stå i situation hvor vi ikke kan få rent drikkevand. Selv små fejl kan skabe store problemer, det kan borgerne i f.eks. Horsens og Køge tale med om, de har flere gange været udsat for alvorlig forurening af deres drikkevand.

Vi tænker da også over, hvad der vil ske ved fremtidige skybrud!? De fleste politikere er bevidste om kloaksituationen i det centrale Sønderborg. Her har det ikke været muligt at separere overfladevand fra kloakvand. Det betyder at der ved store koncentrationer af nedstrømmende vand, f.eks. ved skybrud, kan opstå et voldsomt pres på rensningsanlæggene – som det allerede sker i mange byer – også i vores kommune! Her er man nød til at lukke urenset kloakvand og overfladevand ud – det er simpelthen ikke muligt at håndtere så store mængder i rensningsanlæggene. Igen forsikre SF om, at det ikke vil kunne ske i det fremtidige centrale anlæg, og igen siger vi, at ingen ved hvilke situationer fremtiden vil bringe og at Murphys lov gennem hele historien har vist sig at drille de fleste skråsikre planlæggere. Hvorfor dog risikere at ødelægge Alssund, som er et af det mest værdifulde naturområde i vores ende af landet. Et så omfattende anlæg skal gerne eksistere i mange år, så risikoen for uheld vil eksistere i 25 – 30 år!

Vi er også urolige ved at området skal belastes med en ekstraordinær trafik af lastbiler med slam, som også vil belaste broen (eller broerne, hvis den nye bro er lukket af en eller anden grund). Vores veje er slet ikke bygget til den tunge trafik og vi frygter at skulle se bl.a. cyklister i ulykkesstatistikken, alle har jo hørt om højresvingsulykker o. lign. tragiske hændelser, som jo eskalerer, når trafikken bliver uhensigtsmæssig. Vi regner med at se nogle regnestykker, der viser omfanget af den forventede trafikale belastning.

Vores ønske om ikke at få et stort nyt renseanlæg, der omfatter hele kommunen går også på, at vi på Kær Halvø i forvejen modtager/forbrænder husholdnings affald m.v. fra hele kommunen. I kommunen er der også et ønske om, at den nuværende lufthavn bliver en “stor” lufthavn. Der er udarbejdet strategi- og forretningsplaner, og det er på mange måder positivt, men det vil yderligere være en miljømæssig belastning for Kær Halvø. Alt i alt synes vi, at halvøen løfter en rigtig stor del af de miljømæssige omkostninger, der er og vil være i en kommune af vores størrelse.

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at der pt foregår undersøgelser angående udviklingen i spredningen af resistente bakterier og en mulig årsagssammenhæng med rensningsanlæg.

Fortsætter udviklingen med resistente bakterier, vil 10 millioner mennesker i 2050 årligt dø på grund af infektioner, som ikke lader sig slå ned af antibiotika. Det dystre billede forudså den britiske regering i en rapport i maj måned 2016. Verden over er forskere i gang med at finde muligheder til at stoppe spredningen af de modstandsdygtige bakterier. Nu mener svenske forskere, at luftforurening i byen kan transportere de resistente bakterier. På baggrund af det går forskerne i gang med at undersøge, om luften ved rensningsanlæg dermed kan udgøre en risiko.

Vi venter stadig på forskernes rapport, og der er endnu ingen grund til at male fanden på væggen, men for os giver det ingen mening at tage unødige chancer og basere hele beslutningsprocessen på nogle kortsigtede økonomiske beregninger. Vi synes det er hovedløst at placere anlægget umiddelbart op ad en større provinsby! Vi foreslår i stedet, at man vægter livsvilkår, muligheden for storslåede natur- og koncertoplevelser og rent vand. Placer dog det anlæg et sted hvor færrest mulig vil blive berørt!

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Kær halvøs Landsbylaug

Del på Facebook