Spring til indhold

Velkommen til Kær Halvø

Kærhalvø's Landsbylaug

Information fra bestyrelsen

Bestyrelsen har talt med Inge Olsen, direktør for Land By og Kultur i Sønderborg kommune. Faktisk har bestyrelsen forsøgt at få en medarbejder fra forvaltningen til at deltage på generalforsamlingen, men det har desværre ikke været muligt denne gang.

Vi har bl.a. spurgt ind til hvilke planer kommunen har med Kær halvø. Inge Olsen har svaret følgende:

Asfalt på Kær Bygade

Det er korrekt, at der er planlagt ny udlægning af asfalt på Kær Bygade. Inden dette sættes i værk vil Projekt & Anlæg undersøge om det er en mulighed, at strege vejen op som en 2-1 vej.

 I forhold til vandpytter på vejen, så vil  Projekt & Anlæg gennemgå strækningen, og se, om der er noget, der skal rettes inden der udlægges asfalt.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at beboerne informerer bestyrelsen om evt steder, hvor riste enten mangler eller er placeret uhensigtsmæssig i forhold til det fald, som pt ikke virker efter hensigten. Det bør være sådan, at vandet “af sig selv” finder vej til nærmeste rist. 

Cykelsti

Teknik og Miljøudvalget har på deres møde 9. maj 2017 godkendt den fremtidige prioritering af cykelstier. Forlængelsen af stien langs Vestermark var ikke med i den prioritering.

Projekt & Anlæg er klar over at der er et ønske om en sti på pågældende strækning, og det vil fremgå af forvaltningens brutto liste over potentielle cykelsti projekter.

 Lokalplan for Erhvervsområde

Det er korrekt, at den gamle lokalplan 9-0103-Tech 21 i 2012 blev afløst af lokalplan 4.9-4. Det betød, at området gik fra at være målrettet til højteknologiske virksomheder, administration eller lignende til at kunne rumme erhvervsformål i forskellige kategorier herunder også butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Området er fysisk adskilt fra den bevarende lokalplan for Kær.

Frem mod næste kommuneplanrevision er det ambitionen, at gennemgå rammer og indhold for at sikre, at alle kommuneplanlagte områder har et tidsmæssigt opdateret indhold. Her vil der også, i en vis udstrækning, blive kigget på de gældende lokalplaner.

Hvis I har konkret input til denne proces er I velkomne til at bidrager i de forskellige høringsfaser i kommuneplanforløbet.

Lufthavnen

Vedr. lufthavnen så er der på baggrund af beslutning i Erhvervsudvalget den 29.11.2017 (dagsorden og bilag findes på https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3922_12022725&fusionid=12022724&web=2&docSysId=3922#7) er det forventningen, at der senest i april i Teknik- og Miljøudvalget bliver truffet beslutning om at lokalplanproces for området kan igangsættes. I forbindelse med udarbejdelse af denne vil der blive afholdt borgermøder.

Seneste nyt angående et centralt rensningsanlæg

I forhold til de planer som Sønderbrog Forsyning A/S (SF) har mht placering af et centralt rensningsanlæg afholder Teknik- og Miljø udvalget et møde den 13. marts 2018 hvor udvalget skal beslutte om SF skal gå videre med planerne. Se dagsorden her:  https://polweb.sonderborg.dk/showFile.aspx?docSysId=33572&file=4618_12196423&fusionid=12196422&web=1#2

Del på Facebook